مراحل و طرح درمان

مراحل درمان با ایمپلنت

 • معاینه توسط دندانپزشک
 • عکس های مختلف رادیوگرافی
 • ارائه طرح درمان
 • جراحی ایمپلنت
 • مدت زمان انتظار در حدود ۲ تا 6 ماه
 • بستن پیج خارجی ایمپلنت توسط جراح
 • گذشت چند هفته برای بهبود لثه
 • قالب گیری از ایمپلنت
 • چند مرحله ساخت روکش لابراتواری
 • چسباندن یا پیچ کردن روکش بر روی ایمپلنت و آموزش بهداشت
 • معاینات دوره ای ایمپلنت

انواع طرح درمان ایمپلنت

 ایمپلنت می تواند به صورت ثابت و یا نیمه متحرک در طرح درمان ها استفاده شود.

به صورت ثابت

شامل جایگزینی تک دندان و یا چند دندان کنار هم که می تواند به صورت بریج هم استفاده نشود و فضای خالی یک دندان و حتی یک فک را به صورت کامل و ثابت پوشش دهد.

توجه : ایمپلنت باید به ایمپلنت مجاور خود وصل شود ولی هیچگاه به دندان طبیعی مجاور بریج نمی شود.

به صورت نیمه متحرک

به صورت نیمه متحرک ( Over denture متکی بر ایمپلنت)  می تواند به صورت حداقل ۲ تا 4 عدد در فک پایین و 4 عدد در فک بالا قرار داده شود و سپس یک دست دندان روی آن قفل شود این کار توسط قسمت هایی به اسم اتچمنت ( نری و مادگی) انجام می گیرد. در طول روز که دست دندان در داخل دهان است محکم در ایمپلنت ها قفل شده و دیگر لقی ندارد ولی بایستی شب ها از دهان خارج شود. بنابراین نیمه متحرک محسوب می شود.