حضور دکتر حقانی در برنامه به خانه برمیگردیم مصاحبه در مورد ایمپلنت و کسانی که شرایط کاشت دندان را دارند و کسانی که باید منع شوند از ایمپلنت و ...