تاثیر محدودیت زمان بر عملکرد تشخیصی دندانپزشکان

تاثیر محدودیت زمان بر عملکرد تشخیصی دندانپزشکان

استرس مشکل شایعی در دندانپزشکان است اما اطلاعات کمی در مورد تاثیر آن بر عملکرد تشخیصی دندانپزشکان وجود دارد. در مطالعه ای که توسط Plessas و همکارانش انجام شده، 40 دندانپزشک در دو گروه با و بدون محدودیت زمان قرار گرفتند. به هر دندانپزشک عکس های بایت وینگ جهت تشخیص پوسیدگی داده میشد و نتایج با تشخیص یک رادیولوژیست باتجربه به عنوان gold standard مقایسه شد. میزان استرس دندانپزشکان با معیار VAS (مخفف Visual Analogue Scale) اندازه گیری شد. استرس در گروه با محدودیت زمان به طرز قابل توجهی بالاتر بود و حساسیت (sensivity) تشخیصی پایین تر اما ویژگی (specifity) تغییر قابل توجهی نداشت. یعنی تعداد قابل توجهی از پوسیدگی ها را تشخیص نمیدادند اما کمتر کیس سالمی بود که به عنوان پوسیدگی تشخیص داده شود. بنابراین محدودیت زمان می تواند خطا را در تشخیص بالا برده و از این حیث به بیماران آسیب بزند.

فشار زمانی همواره به دلیل مشکلات رایج درمطب ها، مشکلات مربوط به بیماران همواره وجود دارد و تاثیر آن بر روی پروسه های تشخیصی دندانپزشکی قابل تشخیص است.

این اولین مطالعه ای است که به طور ویژه به بررسی استرس زمانی بر فعالیت های تشخیصی دندانپزشک می پردازد که در سال 2019 در ژورنال Dentistry به چاپ رسیده است.

J Dent. 2019 Mar;82:38-44. doi: 10.1016/j.jdent.2019.01.011

   

در این مطالعه مشخص شد که فشار زمان می تواند تا ۴۰ درصد باعث تشخیص پوسیدگی اشتباه و تا ۶۷ درصد تشخیص اشتباه مشکلات پریو در بررسی کلیشه های رادیوگرافی شود.

افزایش تایم ویزیت، پیش بینی تایم بیشتر برای بررسی رادیوگرافی ها، پیش بینی مشکلاتی که می تواند در حین پروسه درمان پیش بیاید همگی می توانن به دندانپزشک کمک کنند تا از اثر مشکل زمان بر تشخیص جلوگیری کند.

اشتراک گذاری:

ترک نظر